International Pumper / Matchbox

Fire Engine / Matchbox

Chevrolet Impala / Matchbox

Chevy Tahoe / Matchbox

Airpot Fire Tanker / Matchbox